7 criaTuɾɑs míticɑs que existieɾon en la vidɑ real

  • Saiga Antelope. Photo credit: Vladimir Yu. …
  • Narwhal. Photo credit: National Institute of Standards and Technology (CC0) …
  • Streaked Tenrec. Photo credit: Frank Vassen/Flickr (CC BY 2.0) …
  • Thorny Devil. …
  • Vampire Deer. …
  • Blue Dragon.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *