The 66 Lamborghini Ratón LamboChallenge by emrEHusmen

LamboChallenge the 6×6 Lamborghini Ratón by emrEHusmen®.  named after Spain’s most feared bull which killed 3 people. Turbo-Diesel-Electric Hybrid powertrain with +1000hp and exceptional all-terrain capabilities. why not? (L:5780mm|W:2500mm|H:2018mm)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *